ระบบสามารถมีพนักงานได้ไม่จำกันจำนวน แต่ผู้ใช้งาน (user) จะเป็นผู้มีสิทธิเข้า login ในระบบเท่านั้น เช่น โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ 10 ท่าน แต่ผู้ที่จำเป็นเข้าใช้งาน 2 ท่าน ก็สามารถสั่งซื้อ 2  ผู้ใช้งาน (user) 

การชำระเงินเป็นการชำระเงิน รายปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ใช้งานเป็นต้นไป 

เมื่อมีความสั่งซ์้อผู้ใช้งานเพิ่ม ระบบจะคำนวณตามเดือนที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อ จนถึงเดือนสิ้นสุดการใช้งาน เช่น ระบบกำหนดวันสิ้นสุด เดือน ธันวาคม หากมีการสั่งซื้อผู้ใช้งานใหม่ ในเดือน มิถุนายน ระบบจะคิด ค่าใช้งานเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ระบบจะคำนวณ ตามผลต่างที่ได้มีระหว่างรุ่น (pack) ปัจจุบันและรุ่นใหม่ และคำนวณตามเดือนจนถึงเดือนที่สิ้นสุด

ทางโรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องมีการจัดการระบบ เพื่อให้มีจำนวนตามที่รุ่น (pack) ใหม่ที่ลดลงกำหนดไว้ เช่น จำนวนสาขา หาก รุ่นใหม่ กำหนดไว้ 1 สาขา และปัจจุบันมี 3 สาขา อาจจำเป็นต้องมีการยกเลิกสาขาที่เกินมาออกก่อน เป็นต้น

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ