ต่อเชื่อมระบบ LIne OA

แจ้งนัดหมาย

ส่งนัดหมายเพื่อลูกค้าสำหรับการนัดหมายที่จะมาถึงได้

ดูประวัติวัคซีน

แสดงประวัติการฉีดวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงของลูกค้าได้

แสดงบัตรประจำตัวสัตว์

แสดงข้อมูลบัตรประจำตัวสัตว์ของคลินิก เพิ่มความรวดเร็วในการรักษา และ ลดความผิดพลาด

บันทึกการรักษา

ข้อมูลเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

บันทึกข้อมูลเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้หลายตัวในเวลาเดี่ยวกัน และสามารถบันทึกจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้

บันทึกการรักษา

บันทึกการรักษาสำหรับสัตว์ป่วยแต่ละตัวได้ พร้อมการบันทึก ข้อมูลอาการเบื้องต้น สัญญาณชีพ และ ลักษณะภายนอก

สั่งรายการจากประวัติ

ลดเวลาในการคีย์รายการรักษาเดิม หรือรายการยาเดิม ของสัตว์ป่วยได้ง่ายและสะดวก

พักรักษาและฝากเลี้ยง

การพักรักษา

บันทึกการพักษาและการตรวจรักษาในแต่ละวันได้ พร้อมการสั่งรายการแต่ละวันได้

การฝากเลี้ยง

บันทีกการจองและการฝากเลี้ยงภายในโรงพยาบาลเพื่อการทำงานในรูปแบบโรงแรม

สินค้า ยา และคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ

ระบบบันทึกและตรวจสอบยอดคงเหลือ สำหรับการสั่งแต่ละครั้งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

การสั่งซื้อและคลังสินค้า

ระบบมาพร้อมระบบการสั้งซื้อ การรับสินค้าและยา พร้อมระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนคงเหลือได้ทันที

รายงานเกี่ยวกับสินค้าและยา

แสดงรายการสินค้าและยาคงเหลือ การเคลือนไหว และ การสั่งซื้อ และ รับสินค้าจากผู้จำหน่ายได้ครบถ้วน

การบันทึกการรักษา ดูแลนัดหมาย การจัดการเรื่องการเงิน และสต๊อกสินค้า จากที่ใดก็ได้

สถิติและรายงาน

ข้อมูลสถิติ

แสดงข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อให้แพทย์ และ ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที

รายงาน

รายงานรายได้ รายรับ ต้นทุน คลังสินค้า เพื่อการตรวจสอบได้ทันที

การเชื่อมต่อเครื่องมือ Lab

ต่อเชื่อมเครื่องมือแล็บชั้นนำ​

สามารถต่อเชื่อมระบบแล็บเพื่อการส่งแล็บจากแพทย์ได้อย่างอุปกรณ์แล็บ จาก Idexx และ Fuse ได้อย่างง่ายดาย

บันทีกเก็บข้อมูล​

สามารถเก็บข้อมูลผลแล็บในรูปแบบข้อมูลรายการเพื่อเป็นประวัติการรักษา หรือในรูปแบบ Pdf เพื่อส่งให้แก้ลูกค้าได้

ทีมงานและผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน

กำหนดประเภทและสิทธิการใช้งานของทีมงานภายในคลินิกได้ในแต่ละประเภทแบบยืนหยุ่น

ประเภทพนักงาน

กำหนดประเภทของพนักงานเพื่อให้แสดงตามประเภทให้เพื่อผลตอบแทนที่กำหนด

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ