Friend Recommend

เงือนไขโครงการ

  1. โรงพยาบาลที่ซื้อ ชำระค่าบริการแบบรายปี
  2. โรงพยาบาลที่แนะนำ ชำระค่าบริการแบบรายปี หรือ ใช้งานระบบตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  3. ระบบจะทำการเพิ่มวันในการใช้งานให้แก่ทางโรงพยาบาลที่ซื้อ จำนวน 10 วัน สำหรับรุ่น Dophin , 20 วัน สำหรับรุ่น Zebra และ 30 วันสำหรับรุ่น Lion
  4. ระบบจะทำการเพิ่มจำนวนวันใช้งานให้แก่ทางโรงพยาบาลที่แนะนำ โรงพยาบาลที่ซื้อ จำนวน 10 วัน สำหรับรุ่น Dophin , 20 วันสำหรับรุ่น Zebra และ 30 วันสำหรับรุ่น Lion
  5. เจ้าหน้าที่จะติดต่อและเพิ่มวันให้ภายใน 15 วันทำการ
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อ