ระบบ Vettale เป็นระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์บนระบบ Cloud ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง และสามารถใช้งานบนระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Tablet หรือ ipad และ โทรศัพท์ได้เลย