การออกแบบเอกสารได้ด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้งานในทุกกิจการนั้น เป็นเครื่องมือในการแสดงความเป็นเอกลักษณ์และการสร้างความรับรู้สำหรับลูกค้า และ พนักงานภายในได้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้าง Brand ผ่านการออกแบบเอกสารดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง


ในระบบ Vettale เราได้สร้างระบบเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถปรับ รูปแบบ และ แก้ไข แบบฟอร์มต่างๆ ในเพื่อการสร้างให้แก่โรงพยาบาล โดยระบบสามารถออกแบบและแก้ไข ในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

  • ฉลากยา – สามารถปรับรูปแบบ และการแสดงข้อมูลได้ตามต้องการพร้อมการปรับขนาด ฉลากยา ทั้งใน 8 x 4.5 หรือ 8 x 10 เพื่อการแสดงข้อมูล
  • ใบเสร็จรับเงิน – สามารถออกแบบ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน ได้หลายรูปแบบ หลายขนาด ทั้งในรูปแบบ Slip A4 หรือ A5  และ พร้อมการวางรูปแบบได้อย่างอิสระ
  • ใบนัดหมาย – เพื่อเป็นรูปแบบในการ ออกให้ลูกค้า สร้างเป็นรูปแบบได้หลากหลาย ตามที่โรงพยาบาลต้องการ
  • บัตรประจำตัว – สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการพิมพ์เอกสาร บัตรประจำตัว สามารถ ออกแบบ เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณได้ด้วย