5 คุณสมบัติที่ควรมีในระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์

การบริหารและจัดการงานโรงพยาบาลสัตว์ในไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความซับซ่อนมากยิ่งขึ้นในหลายมิติ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ที่ควรมีอ ควรประกอบด้วย

1. การดูแลและจัดการลูกค้าและสัตว์ป่วย

ระบบการบริหารลูกค้าเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจให้ความสำคัญในการดูแลและจัดการรวมถึงงานด้านโรงพยาบาลสัตว์เช่นเดี่ยวกัน ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ ควรช่วยในการสร้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสัตว์เลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว์

ระบบดูแลการบันทึกข้อมูลลูกค้าและสัตว์ป่วย ควรจะทำให้เจ้าหน้าที่และแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลและประวัติได้ในทุกอุปกรณ์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรักษา และการดูแลสัตว์ป่วยให้ทันที

เมื่อระบบการบันทึกและการดูแลเข้าถึงได้สะดวกและง่ายก็นำมาซึ่งการดูแลสัตว์ป่วยและติดต่อกับลูกค้าได้ใกล้ชิดขึ้น

2. ช่วยการบันทึกการรักษาได้อย่างสะดวก

ระบบการบันทึกอาการและการรักษาของสัตว์ป่วย เป็นปัจจัยสำคัญของระบบการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ระบบซอฟต์แวร์ในการบันทีกการรักษาของ ควรประกอบไปด้วย 4 ส่วน ตามหลัก SOAP ในการบันทีกที่สำคัญ
การบันทึกอาการและสภาพที่เห็น ในส่วนของอาการเบื้องต้น ประวัติของสัตว์ป่วยก่อนมารักษา สภาพร่างกาย และ สิ่งบอกเหตุ

การบันทึกข้อมูลจากการตรวจ ทั้งในส่วนของสัญญานชีพ ผลแล็บ ผลเอ็กเรย์ ที่จำเป็นในการตรวจรักษา

การบันทึกผลสรุปวินิจฉัยและการรักษาสำหรับสัตว์ป่วย ให้มีสวัสดิภาพ ดียิ่งขึ้น

การบันทึกแผน การนัดหมาย ติดตามผล และ การให้ข้อมูลเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่เจ้าของต่อไป

ระบบบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ควรมีระบบการบันทึกการรักษาดังกล่าวที่สะดวกและง่ายในการบันทึก

3. การจัดการเรื่องสต๊อกสินค้า

การบริหารจัดการในส่วนของการดูแลสัตว์ป่วยที่ดีแล้ว การจัดการต้นทุนที่สำคัญ ในเรื่องของสินค้า และ ยา เป็นสิ่งที่ทำให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาระบบและการรักษาให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยเราลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนของสินค้าและยาได้อย่างมีประสิทธิผล ก็จะสามารถ นำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในส่วนที่สำคัญเพิ่มได้

ระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ควรต้องมีการบริหารและช่วยในการดูแลเรื่อง สต๊อกสินค้าและยา ให้มีประสิทธิผล ทั้งเรื่องการแสดงรายการใกล้ การกำหนดจัดสั่งซื้อ การแสดงรายละเอียดสินค้าที่หมุนช้า และ หมุนเร็ว เพื่อให้ระบบจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น

4. การจัดการเรื่องใบแจ้งหนี้

เมื่อมีการรักษาสัตว์เรียบร้อย การจัดการเรื่องการรับเงินก็มีความสำคัญ ทั้งในส่วนของการบันทึกมัดจำ การค้างชำระ ที่สามารถบันทึก และ แสดงแจ้งหากลูกค้าเข้ามารับบริการได้ พร้อมการรับชำระจากยอดค้างในสัตว์เลื้ยงตัวอื่นของลูกค้าเดี่ยวกัน

ระบบโปรแกรมบริหารโรงพยาบาล หากมีระบบช่วยจัดการใบแจ้งหนี้ก็จะสามารถทำให้การรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. การกำหนดสิทธิการใช้งาน

เมื่อมีการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น การกำหนดสิทธิการใช้งานก็จะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขี้น

ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลสัตว์ ที่สามารถช่วยในการกำหนดสิทธิและการตรวจสอบสิทธิ จะช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการดูแลงานได้โรงพยาบาลสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติการของระบบบริหารโรงพยาบาลสัตว์ที่ดี ควรตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น และ ส่วนเสริมที่ทำให้การทำงานของโรงพยาบาลสัตว์ทำได้ง่ายก็ย่อมจะดียิ่งขึ้น